Szerződések készítése

A Ladik Ügyvédi Iroda vállalja széleskörű tipikus és atipikus, nevesített és speciális polgári jogi és kereskedelmi szerződés illetve megállapodás elkészítését annak szem előtt tartásával, hogy a szerződésből eredő jogviták esélyét csökkentsük, a szerződésekben a lehető legpontosabban, minden lényeges szempontra kiterjedően szabályozzuk a felek által létrehozni kívánt jogviszonyt:

 • adásvételi, ajándékozási szerződések
 • vállalkozási, alvállalkozói, generálkivitelezői, tervezési, szállítási, szállítmányozási, fuvarozási szerződések
 • letéti, bizományi
 • megbízási, tanácsadói szerződés
 • általános szerződéses feltételek elkészítése
 • termőfölddel kapcsolatos szerződések
 • egyéb megállapodások, együttműködések
 • fentiekkel kapcsolatos adójogi tanácsadás

NyomtatásE-mail

Polgári peres és nemperes eljárások, peren kívüli képviselet

A Ladik Ügyvédi Iroda vállalja az Ügyfeleknek a gazdasági élettel összefüggő vitás ügyeinek illetve egyéb polgári jogi vitában való tanácsadás és jogi képviselet ellátását:

 • tartozások behajtása
 • biztosítási, kártérítéses ügyek
 • elszámolási viták
 • adásvételi, vállalkozási, bérleti és egyéb szerződésekből eredő viták
 • szavatossági perek
 • társasházakkal szembeni, társasházakkal kapcsolatos perek
 • öröklési jogviták, öröklési per

NyomtatásE-mail

Családjog/öröklési jog

A Ladik Ügyvédi Iroda vállalja a házassággal kapcsolatos vagyonjogi és egyéb kérdésekben valamint örökléssel kapcsolatban történő tanácsadást és képviseletet:

 • házassági, élettársa vagyonjogi szerződés megkötése, módosítása, tanácsadás
 • házassági, élettársi vagyonközösség megszüntetése megállapodással, illetve peres eljárásban
 • ezekhez kapcsolódó szerződések (pl. tartási- és életjáradéki szerződések) elkészítése
 • házassági bontóperben való képviselet
 • végrendelet és halál esetére szóló más szerződések (pl. ajándékozás) elkészítése
 • hagyatéki eljárásban történő teljes körű képviselet
 • fentiekkel kapcsolatos adójogi tanácsadás

NyomtatásE-mail

Általános jogi képviselet

 A Ladik Ügyvédi Iroda vállalja gazdasági társaságok, egyéb szervezetek általános jogi képviseletét, melynek során a mindennapi életükben felmerülő, jogi segítséget igénylő kérdésekben nyújt támogatást. Az általános, vagy állandó jogi képviselet egyfajta rendelkezésre állást jelent az Ügyfél számára, mely során az Iroda többféle jogterületet érintő feladatot lát el.

NyomtatásE-mail

Követeléskezelés, -behajtás

A Ladik Ügyvédi Iroda vállalja az Ügyfelek kintlévőségeinek jogi úton történő behajtását:

 • ügyvédi fizetési felszólítás
 • fizetési meghagyásos és peres eljárások indítása, peres képviselet
 • pert megelőző illetve peren kívüli egyezség előkészítése, megkötése
 • végrehajtási eljárások, felszámolási eljárások kezdeményezése, az eljárásban teljes körű képviselet

NyomtatásE-mail

Munkajog

A Ladik Ügyvédi Iroda vállalja valamennyi, a munkaviszony és más munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésével és megszüntetésével kapcsolatos okiratszerkesztést és jogi tanácsadást mind munkáltatók, mind munkavállalók részére:

 • munkaszerződések létrehozása, módosítása
 • munkaviszony megszüntetése (felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés
 • munkajogviszonnyal kapcsolatos egyéb szerződések (pl. tanulmányi) elkészítése
 • üzemi baleset, munkabaleset, kártérítés
 • munkajogi szabályzatok elkészítése, módosítása

NyomtatásE-mail

Fordítás

A Ladik Ügyvédi Iroda kiváló fordító partnerei útján vállalja jogi dokumentumok magyar, angol, német, spanyol nyelvre vagy nyelvről való fordítását kedvező díjszabással. 

NyomtatásE-mail

Ügyvédi díjazás

Az ügyvédekről szóló törvény szerint az ügyvédet tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. Az ügyvéd és a megbízó között a megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodtak a megbízás tartalmában, a megbízási díjban és az előrelátható költségekben. A felek költségátalány alkalmazását is kiköthetik.

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya, ezért jelen honlapon árlistát, díjjegyzéket nem teszünk közzé.

A Ladik Ügyvédi Iroda a díjazás kidolgozásakor, a díjazásban való megállapodás során figyelembe veszi az ügyértéket, az üggyel járó várható munkaterhet, az ügyvédi felelősség mértékét illetve az Ügyfél speciális elvárásait, igényeit.

A Ladik Ügyvédi Iroda arra törekszik, hogy a lehető legmagasabb minőségű jogi szolgáltatást tudja nyújtani versenyképes, elérhető áron.

NyomtatásE-mail

Ügyvédi titoktartás

Az ügyvéd-ügyfél bizalmi kapcsolat legalapvetőbb építő köve és egyben legfontosabb garanciája az ügyvédi titoktartás. Az ügyfelet olyan bizalmi viszony fűzi jogi képviselőjéhez, ügyvédjéhez, melynek alapján a joggal várja el, hogy az ügyvéddel közölt adatai bizalmas kezelésben részesülnek.

A Ladik Ügyvédi Iroda különösen kiemelt kötelességének tartja az Ügyfelek részéről tudomására hozott, illetve jutott információk (pl. üzleti titkok, üzleti kapcsolatok, pénzügyi információk, bank-, adótitkok, személyes kapcsolatok, egészségügyi állapot) maximálisan bizalmas kezelésben részesüljenek.

Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége kiterjed minden olyan intézkedésre, mely ahhoz szükséges, hogy a tudomására jutott adat illetéktelen harmadik személy általi megismerését kizárja. Az ügyvédi titoktartási kötelezettség tehát nem csak „hallgatási kötelezettségét” jelenti, hanem vonatkozik az ügyvédi titokkörbe tartozó adatokat tartalmazó, általa szerkesztett vagy rendelkezésére bocsátott bármilyen (rendszerint elektronikus vagy papíralapú) adathordozók kezelésére is.

Az ügyvédi titoktartási kötelezettség független az ügyvédi megbízástól. Ez azt jelenti, hogy az ügyvédi titoktartási kötelezettség az első ügyvéd-ügyfél kapcsolat létrejöttével keletkezik. Ennek tehát nem feltétele, hogy az ügyfél az ügyvédnek tényleges, formális megbízást adjon. Elegendő az is, ha az ügyfél tanácsadásért keresi fel az ügyvédet és ez a kapcsolat további együttműködés nélkül zárul. Az ügyvédi titoktartási kötelezettség ügyvédi megbízási szerződéstől való függetlensége érvényes annak megszűnésére is. Az ügyvéd a rábízott titkot azután is köteles megőrizni, hogy megbízását teljesítette, vagy a megbízási szerződés akár az ügyfél, akár az ügyvéd részéről felmondásra került.

Az ügyvédi titoktartás az ügyvédi titokkörbe tartozó adatokat az ügyvéd tevékenységét vizsgáló hatóságok előtt is védi. Ez azt jelenti, hogy az ügyvédnél végzett hatósági vizsgálat (pl. nyomozóhatósági házkutatás, adóellenőrzés) során a hatóság nem jogosult ezen adatokat megismerni, sőt az ügyvédnek kifejezett kötelessége az ügyvédi titok hatóságok előtti védelme.

NyomtatásE-mail

Társasági-, cégjog

 A Ladik Ügyvédi Iroda vállalja a gazdasági társaságok jogi ügyeinek komplett ellátását és a napi működést segítő állandó jogi képviseletét:
 • cégek jogi ügyeinek (alapítástól a mindennapi működésen át a megszüntetésig) teljes körű intézése
 • tőkeemelés, leszállítás, osztalék kifizetéssel kapcsolatos kérdések
 • cégek átalakulásának (pl. kiválás, szétválás, egyesülés) teljes körű intézése
 • cégjogi nyilatkozat, így pl.: taggyűlési, közgyűlési határozatok, elfogadó nyilatkozatok, jegyzőkönyvek meghívók elkészítése
 • cégek belső szabályzatainak elkészítése, módosítása
 • csődeljárásban, felszámolási eljárásban, végelszámolásban teljes körű képviselet, illetve ezek jogi lebonyolítása
 • cégalapítás, cégműködtetés adójoggal kapcsolatos tanácsadás

NyomtatásE-mail


Forduljon hozzánk bizalommal! (kapcsolat)

LADIK ÜGYVÉDI IRODA

H-2800 Tatabánya, Győri út 4/A. fszt. 1.

kamarai azonosító: Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara 70/2015

telefonszám: 06-34/783-205, 06-34/783-211, 06-30/631-6835

drladik@drladik.hu

adószám: 18654563-2-11

HUF bankszámlaszám: 63200030-11067744